Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Sensos
oferta dla edukacji

OFERTA DLA EDUKACJI

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli
nr NPDN-41/2020

Pracownia Sensos przeprowadza ambitne szkolenia dla nauczycieli. Propnujemy (otwarte/zamknięte/wyjazdowe) warsztaty, których celem jest pokazanie i wykorzystanie w procesie nauczania technik i osiągnięć z zakresu NEURONAUK. Szkolenia dla rad pedagogicznych prowadzone są na terenie placówki zamawiającej. Często są to szkolenia łączone dla nauczycieli kilku placówek. Dla uczniów na terenie szkoły, prowadzimy autorskie warsztaty (3h lub 6h) rozwijające pamięć i uwagę, umiejętności i techniki uczenia się oraz warsztaty rozwijające kompetencje miękkie.

Szkolenia dla nauczycieli

CZYTAJ WIĘCEJ

Metodyka

TWÓJ MÓZG - dieta, dobre nawyki, centrum pamięci.

MNEMOTECHNIKI w nauczaniu sukcesem nauczyciela – techniki skutecznego zapamiętywania.

NEUROPEDAGOGIKA w szkole – preferencje sensoryczne, profile dominacji, style uczenia się, system VAK.

NEUROBIK - ćwiczenia mózgu. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się.

KONCENTRACJA uwagi – jak rozwijać uwagę i pamięć uczniów?

MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI – ABC scetchnotingu, etapy myślenia wizualnego.

Nauczanie PRZYJAZNE MÓZGOWI – metody stosowane w nauczaniu wobec postulatów neurodydaktyki.

Metody aktywizujące - wspomaganie dzieci w rozwijaniu ZDOLNOŚCI DO SKUPIANIA UWAGI I ZAPAMIĘTYWANIA.

METODY AKTYWIZUJĄCE w przedszkolu – rozwijanie inteligencji wielorakich.

PRZYSPIESZONE UCZENIE (się) w profilaktyce i terapii – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Psychologiczne aspekty motywowania uczniów do nauki.

Techniki wychowawczo-edukacyjne

 • Zamiast karania – jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej?
 • Granice i zasady. Jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane?
 • Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka.
 • Konstruktywne pochwały, czyli jak można kształtować poczucie własnej wartości u dzieci?
 • Zachęcanie dziecka, ucznia do samodzielności i współpracy – techniki komunikacyjne.
 • Uczucia i emocje. Jak nazywać uczucia i nauczyć dziecko, by radziło sobie z nieprzyjemnymi emocjami?
 • Bezpieczne dziecko – jak nauczyć dzieci tworzenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Agresywne zachowania dziecka przedszkolnego – strategie radzenia sobie z agresją.
 • Koncentracja i wyciszenie – praktyczne metody relaksacyjne oraz wyciszające.

Umiejętności

 • Motywacja w pracy nauczyciela – skąd brać energię do pracy?
 • Autoprezentacja jako pomoc w budowaniu autorytetu.
 • Komunikacja bez przemocy w klasie.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i grupie przedszkolnej.
 • Komunikacja z rodzicem – jak przekazać informacje zwrotne o dziecku, skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
 • Zarządzanie czasem w pracy nauczyciela.
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
 • Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.
 • Kontakt z dzieckiem w sytuacji pomagania.

Szkolenia otwarte - Brain Academy

CZYTAJ WIĘCEJ

Potrzebujesz konkretnych wskazówek, aby wykorzystać postulaty neurodydaktyki w procesie edukacyjnym? Sama szukam dobrych metod poprawy pracy mózgu i warsztatów z zakresu nauczania przyjaznego mózgowi.

Z myślą o Was stworzyłam Brain Academy - cykl otwartych warsztatów dla nauczycieli, rodziców, których celem jest pokazanie i wykorzystanie w procesie rozwoju i uczenia technik i osiągnięć z zakresu NEURONAUK.

Zapoznaj się z warsztatami tutaj.

Warsztaty psychoedukacyjne dla klas 4-8

CZYTAJ WIĘCEJ

Klasa na medal – integracja grupy

Warsztaty mają na celu zbudowanie zaufania i pogłębienie relacji w grupie. Wzmacnianie pozytywnej energii zespołowej. Przez dyskusję i zabawę dzieci uczą się wzajemnej akceptacji i ciekawości. Uczniowie mają okazję poznać się lepiej w przyjaznej atmosferze.

Cele:

 • poznanie osób w klasie, zwiększenie zaufania i otwartości
 • budowanie klimatu współpracy sprzyjającej efektywnej edukacji

Naprawdę silni – kształtowanie pewności siebie

Naprawdę silni, to znaczy odnosić sukcesy w kontaktach ze sobą i z innymi. Znakomita okazja do budowania poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny. Brak pewności siebie u wielu dzieci wiąże się z lękami i  niepewnością. Takie uczucia często nie pozwalają odkryć własnych zasobów i wykorzystać ich efektywnie.

Cele:

 • odkrywanie wewnętrznych własnych sił i słabości
 • uczenie się silnego i świadomego zachowania
 • radzenie sobie we współżyciu z innymi, szanując siebie i innych

Rozwiązywanie konfliktów

Nauka komunikowania się bez przemocy. Poznanie podstawowych metod negocjacji i mediacji na gruncie szkolnym. Warsztat może mieć formę interwencji w klasach, w kŧórych występuje konflikt. Program dostosowany do potrzeb grupy.

Cele:

 • nauka konstruktywnych metod rozwiązywania problemów
 • poznanie negatywnych konsekwencji zachowań agresywnych
 • przeciwdziałanie stosowaniu przemocy między uczniami

Trening pamięci – mnemotechniki

Warsztat doskonalący zapamiętywanie, czyli mnemotechniki na zawołanie. Nauka twórczych metod przyswajania nowej wiedzy. Poznanie sposobów na efektywną naukę. Uczniowie dowiedzą się, czym jest pamięć i jak funkcjonuje.

Cele:

 • poznanie zasad funkcjonowania umysłu
 • nauka technik pamięciowych
 • zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy

Efektywne uczenie się

Wyjaśnienie uczniom, jak bardzo ważne jest odkrycie swojego preferowanego stylu uczenia się. Poznanie nowych strategii uczenia się – strategie wzrokowe, słuchowe, ruchowe. Tworzenie map edukacyjnych. Rozwijanie motywacji do nauki – tworzenie własnej wizji, ustalanie wyraźnych celów. Trening wyobraźni. Poznanie ćwiczeń, które pomagają uczyć się.

Cele:

 • rozwijanie motywacji do nauki
 • zwiększenie efektywności uczenia się
 • uczenie dzieci, jak się uczyć i jak myśleć

Stres pod kontrolą

Jak radzić sobie ze stresem przed klasówką lub egzaminem? Aktywne i różnorodne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Po czym poznam, że jestem zestresowany? Jakie metody stosować codziennie, aby zmniejszyć napięcie i zdenerwowanie? Trening autogenny.

Cele:

 • umożliwienie efektywnej nauki przez redukcję stresu
 • nauka radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
 • poznanie technik relaksacyjnych

Wszyscy wygrywamy – pogłębianie relacji w grupie

Proponowane gry mają ułatwić lepsze rozumienie i docenianie innych. Dzieci mają okazję uczyć się harmonijnego współżycia, zmieniają dawne wzorce postępowania i traktowania ludzi czy innych dzieci. Budowanie zdrowych relacji przez rozwijanie umiejętności i zdolności dziecka.

Cele:

 • budowanie harmonijnych relacji w grupie
 • otwieranie się na innych i szczerość
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa

Profilaktyka uzależnień

Zajęcia dostarczają aktualnej i fachowej wiedzy na temat szkodliwości substancji i zachowań uzależniających. Opracowywanie wspólnie z grupą sposobów na  zaspokajanie różnych potrzeb rozwojowych bez alkoholu czy narkotyków. Możliwy wariant warsztatów: profilaktyka uzależnienia od gier i internetu.

Cele:

 • skuteczna profilaktyka uzależnień
 • nabywanie wiedzy na temat substancji uzależniających
 • motywowanie do radzenia sobie z problemami

Kompas uczuć i emocji – poznaj siebie

Okazja do poszerzania świadomości emocji, czyli w jaki sposób wykorzystać emocje z pożytkiem dla siebie i innych. Uczestnicy w grupach zaprojektują szkic rozwoju emocjonalnego, który pomoże im zrozumieć, jak rozwijają się ich uczucia, jak kooperują z ciałem i ze świadomością.

Cele:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • korzystanie z potencjału emocjonalnego w kontaktach z innymi
 • dostrzeganie emocji u innych, akceptowanie swoich emocji

Trening koncentracji uwagi

Podczas warsztatu uczestnicy poznają techniki ułatwiające koncentrację uwagi w szkole i podczas codziennych działań. Dowiedzą się, w jaki sposób wyciszyć się i skupić na tym, co jest ważne, co właśnie robią. Celem warsztatu jest zwiększenie efektywności uczenia się poprzez naukę koncentracji.

Cele:

 • poznanie prostych ćwiczeń na koncentrację
 • zwiększenie efektywności uczenia się
 • ćwiczenie umiejętności skupienia i wyciszenia

Trening twórczości – myślenie i działanie twórcze

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełni w życiu ucznia postawa kreatywna i twórcza. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczenia: wyobraźni, płynności i giętkości myślenia, spostrzegawczości, formułowania problemu. Działania rozwijające myślenie i kreatywność.

Cele:

 • uruchomienie własnego potencjału twórczego
 • pobudzanie do kreatywnego działania
 • pokonywanie własnych schematów w myśleniu i działaniu

Improwizacja ruchu i symbolika ciała – trening rozwojowy

Metoda pracy z ciałem, metoda twórczego ruchu w rozwoju naturalnym, emocjonalnym i społecznym. Warsztat stanowi przestrzeń do uczenia się kompetencji społecznych poprzez ruch, taniec i odczuwanie ciała. Dzięki temu, że sytuacje społeczne i emocjonalne są wyrażane przez ciało, młodzież uczy się realistycznie oceniać siebie i innych, co służy zapobieganiu przemocy. Uczą się tego, co piękne, harmonijne, porywające, pozytywne.

Cele:

 • fizyczne uczenie się kompetencji społecznych (zaufania, komunikacji, nawiązywania kontaktu, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, udzielania pomocy)
 • świadome wyrażanie swoich uczuć i emocji

Warsztaty psychoedukacyjne dla klas 1-3

CZYTAJ WIĘCEJ

Inteligencja kinestetyczna (duża i mała motoryka)

Gry i zabawy ruchowe klasyczne, koordynacja ruchowa. Taniec, improwizacja ruchu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, wyrabianie płynności ruchu. Zabawy ręczne, rozluźnianie i uelastycznianie mięśni ręki. Improwizacje dramowe – proste i złożone.

Cele:

 • kształtowanie ruchu ekspresyjnego
 • rozwijanie wyobraźni kreatywnej poprzez ruchy ciała
 • pogłębianie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Inteligencja interpersonalna (społeczna)

Praca w grupie, wspólne przygotowywanie i wykonywanie zadań. Zabawy ruchowe na współpracę i zaufanie. Zabawy z piłkami, tkaniną i folią malarską. Dzieci przygotowują w parach niespodzianki dla kolegi, a następnie wręczają je, utrwalając właściwe formy zachowania zarówno przy wręczaniu, jak i otrzymywaniu prezentów. Wspólny plakat – „Przepis na dobrego kolegę”. Roznowy filozoficzne, np. jak można się z kimś zaprzyjaźnić?

Cele:

 • rozwijanie wrażliwości i inteligencji emocjonalnej
 • zintegrowanie grupy, uczenie się zaufania i współpracy grupowej
 • rozumienie zasad dobrego współistnienia w grupie

Matematyka i rozumowanie logiczne

Zabawy z matematyką, zabawy z cyframi. Zabawy z figurami, projektowanie „przedziwnych budowli”. Eksperymenty naukowe. Historyjki obrazkowe, gry logiczne. Duże gry planszowe. Modele wizualne pojęć matematycznych. Doświadczanie relacji, szeregów, sekwencji. Projektowanie – geometryczne kolaże.

Cele:

 • rozwijanie inteligencji matematyczno-logicznej
 • rozwijanie rozumienia pojęć matematycznych
 • budzenie zainteresowania i motywacji do nauki

Inteligencja językowa (mówienie, czytanie, pisanie)

Rozwijanie słownika, zabawne opisy. Zagadki językowe, odpowiadanie na pytania. Wywiady z misiem. Twórcze pisanie. Zabawy z poezją oraz bajką. Projektowanie szkieletu bajki. Modelowanie kinestetyczne bajki. Od bazgrania do pisania – rysowanie węglem.

Cele:

 • rozwijanie inteligencji językowej
 • rozwijanie myślenia symbolicznego
 • budzenie płynności myślenia, kreatywności

Inteligencja muzyczna

Odgadywanie dźwięków, naśladowanie dźwięków. Szalona orkiestra z wykorzystaniem różnych „instrumentów”. Śpiewające lale, misie, śpiewanie głośne i ciche. Ruch ekspresyjny – odgrywanie historii kreowanej dźwiękami, rysowanie do muzyki. Szalona orkiestra z dyrygentem.

Cele:

 • rozwijanie pamięci słuchowej (rytmu, rymu)
 • rozwijanie umiejętności komponowania własnych rytmów
 • rozwijanie muzykalności

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Quizy i zgadywanki na orientację i wyobraźnię wzrokowo-przestrzenną. Tworzenie labiryntów, schematów i origami. Rysowanie map – pokój misia, droga do domu. Rzeźby z gliny lub masy solnej. Doświadczanie przestrzeni, mierzenie odległości. Modelowanie wizualne, budowanie konstrukcji.

Cele:

 • rozwijanie świadomości przestrzennej i umiejętności odczytywania symboli, schematów, znaków
 • rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni wzrokowo-przestrzennej

Inteligencja intrapersonalna (poczucie własnej wartości)

Jak się czuję – słownik emocji, malowanie emocji. Co lubię, jaka/i jestem, ćwiczenie nowych umiejętności, np. odwagi. Co potrafię zrobić – lista umiejętności dziecka. Odpowiadanie na pytania: co ważne jest dla dziecka i co ono sądzi o „tym”? Oto Ja – rysowanie siebie, własnego herbu. Odrysowaywanie wlasnej postaci.

Cele:

 • rozwijanie samowiedzy i poczucia własnej wartości
 • rozwijanie słownika emocji

Inteligencja przyrodnicza (nauka i przyroda)

Odkrywanie koncepcji naukowych. Stany pogody, rysowanie różnych stanów pogody. Odczytywanie pogody z mapy. Czytanie o zwierzętach, filmy przyrodnicze. „Skarby” natury – tworzenie obrazków z liści, szyszek, kamyczków. Eksperymenty przyrodnicze.

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań i postawy badawczej
 • rozwijanie uważnej obserwacji, rozwijanie rozumienia symboli

Myślenie i kreatywność

Sesja prowokacyjnych pytań, gra w pytania, odgadnij, co mam na myśli. Kreatywne uzupełnianie, twórcza wizualizacja. Opowiadania kreatywne. Burza mózgów. Budowle z chrupek, patyczków, papieru. Rozwiązywanie „małych” problemów. Kolaż ze wszystkiego. Tworzenie mapy myśli (skojarzeń).

Cele:

 • rozwijanie myślenia abstrakcyjnego
 • rozwijanie wyobraźni kreatywnej

Pamięć i koncentracja

Zabawy na spostrzegawczość i łamigłówki. Skojarzenia i memo. Zabawy ruchowe na uważną obserwację i pamięć wzrokową. Mapy skojarzeń, wizualizacje sensoryczne. Układanie szlaczków, rozet, kompozycji gniazdowych z pamięci. Gry i programy multimedialne.

Cele:

 • rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej
 • kształtowanie podzielności uwagi i rozwijanie koncentracji

Inteligencja emocjonalna

Nazywanie uczuć, zabawa w miny. Zadania decyzyjne, podejmowanie wyborów. Aktywne słuchanie, opowieści z morałem na temat. Rzeźby w parach, naśladowanie ruchów. Historia z fotografii.

Cele:

 • kształtowanie empatii
 • rozwijanie rozumienia uczuć i języka emocji
 • rozwijanie ekspresji
 • modelowanie dobrych zachowań